WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY SZKOŁY.

ZARZĄDZENIE  nr  20/19/20

                              Dyrektora Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu                          

                                                                       z dnia 24.03.2020 r.  

 - w sprawie organizacji i realizacji zadań SCES w Tyliczu związanych z kształceniem zdalnym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z przebiegiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 493)

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Nauczanie zdalne w SCES w Tyliczu, Oddziale Zamiejscowym w Mochnaczce Niżnej w dniach          od 25 marca do 10 kwietnia będzie prowadzone według obowiązującego do tej pory tygodniowego planu lekcji. W danym dniu uczeń realizuje zajęcia wynikające z tygodniowego planu lekcji  z pominięciem zajęć kreatywnych.

2. Nauczyciele którzy mają możliwość prowadzenia zajęć zdalnych w czasie rzeczywistym przeprowadzą je w godzinach wynikających z tygodniowego planu zajęć wyłącznie w zakresie podstawy programowej.

3. W przypadku gdy nauczyciel nie realizuje zajęć zdalnych w czasie rzeczywistym – przygotowuje materiał edukacyjny do samodzielnej realizacji przez ucznia treści wynikających wyłącznie z podstawy programowej z zastrzeżeniem iż każdorazowo nie więcej niż na 45 minut.

4. Uczeń realizuje treści, ćwiczenia wynikające z tematu zajęć w dogodnym dla siebie czasie.

5. W okresie od 25.03 – 10.04.2020 r. oceny z bieżącej pracy ucznia zapisujemy w dzienniku elektronicznym – przy czym częstotliwość oceniania pozostaje w gestii nauczyciela.

6. Realizacja podstawy programowej jest dokumentowana w dzienniku elektronicznym w zakładce tematy.

7. Zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, indywidualny program nauki, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zajęcia indywidualne będą realizowane zdalnie poprzez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko   w domu.

8. Zobowiązuje nauczycieli w terminie do 24.03.20 r. do wysłania do dyrektora poprzez dziennik elektroniczny zakresu treści nauczania które będą realizowane w dniach 25, 26, 27.03.2020 r. z poszczególnymi oddziałami według planu.

9. Harmonogram realizacji zajęć i zakres treści podstawy programowej w oddziałach na kolejne tygodnie należy przesyłać poprzez dziennik elektroniczny nie później niż z początkiem tygodnia  w którym zajęcia będą realizowane.

10. Proszę poinformować poprzez dziennik elektroniczny rodziców i uczniów o sposobach monitorowania postępów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności.

11. Przesyłanie informacji i materiałów dla uczniów należy realizować w godzinach 8-15 z wyłączeniem sobót i niedziel.

§ 2

Na podstawie  §12 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.                w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502) Dyrektor SCES w Tyliczu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zawiesza funkcjonowanie Gminnego Przedszkola w Tyliczu w dniach od 25.03.2020 r. do 10.04.2020r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dyrektor SCES

Dorota Kuszenin

<< Wróć do poprzedniej strony