WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE - PRZEDSZKOLE.

Wytyczne przeciwepidemiczne

 dla rodziców/opiekunów dzieci przedszkolnych

obowiązujące w SCES Gminnym Przedszkolu w Tyliczu

w roku szk.2020/21

opracowane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.                                            o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z Gminnego Przedszkola w Tyliczu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.
 2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi tylko do strefy rodzica (szatnia przedszkolna), po wcześniejszymskorzystaniu z dzwonka i domofonu znajdującego się na drzwiach wejściowych do przedszkola, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 3. Ze strefy rodzica (szatni) dziecko odbierane jest przez pomoc nauczyciela.
 4. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą i za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowelubdezynfekcja rąk).Może to być tylko osoba zdrowa, u którejw domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 5. Do Gminnego Przedszkola w Tyliczu uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących jakąkolwiek chorobę.
 6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe w reżimie sanitarnym.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 8. Zapewniona jestszybka komunikacja telefoniczna z rodzicami/opiekunami dziecka.
 9. W strefie rodzica(szatnia)za pisemną zgodą rodziców/opiekunówmierzonajest temperatura ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność.
 10. W przypadku wystąpienia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych, nauczyciel -wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dzieckaz przedszkola.
 11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

<< Wróć do poprzedniej strony