INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych -
  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych -
  do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto.                                                                 

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Krynica-Zdrój.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Krynica-Zdrój

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza            2480 zł (rocznie).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły

Dokumentami potwierdzającymi dochód są:

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu sierpniu
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
 • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)
 • nakaz płatniczy za 2020r. lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika
  o nieściągalności alimentów
 • odcinek renty / emerytury za m-c sierpień 2020r.
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2019r. o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
 • innych, szczególnych okoliczności

Wnioski można pobrać w szkołach, w Centrum Księgowo-Administracyjnym Oświaty Gminy Krynica-Zdrój oraz ze strony internetowej Urzędu i należy składać w Centrum Księgowo-Administracyjnym Oświaty Gminy Krynica-Zdrój z siedzibą przy ulicy Szkolnej 3 w Krynicy-Zdroju (dawne Gimnazjum).

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w powiecie, wnioski
o przyznanie stypendium będą przyjmowane w wyznaczonych godzinach:

Poniedziałek – w godzinach od 1200 do 1515

Wtorek, środa, czwartek, piątek – w godzinach od 1000 do 1300

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu  (18) 472-55-41.

Termin składania wniosków

od 01 września 2020r. do 15 września 2020r.

Wniosek do pobrania

<< Wróć do poprzedniej strony